Based on roots header

Algemene voorwaarden


Download hier Algemene voorwaarden Based on Roots V.O.F.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Based on Roots zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze zullen op verzoek aan u worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op onze website te raadplegen: www.basedonroots.nl.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Based on Roots worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Based on Roots ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Based on Roots zijn vrijblijvend en Based on Roots behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.8.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Based on Roots. Based on Roots is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Based on Roots dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Based on Roots behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
2.4 Based on Roots is gerechtigd de verkoopvoorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten op de website zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De factuur wordt per mail verstuurd of desgevraagd meegezonden met de levering.
3.3 Betaling dient van te voren te geschieden voor zowel leveringen binnen Nederland als buiten Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze zoals aangegeven op de website tijdens het bestelproces. Aan uw betaling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Based on Roots.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag.  Indien Based on Roots  haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke voor een ondernemer tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Based on Roots  om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dit moment in de Nederlandse incassopraktijk en op grond van de Nederlandse Wet Incassokosten van juli 2012 gebruikelijk is.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Based on Roots gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Based on Roots gerechtigd beslag te laten leggen op eerder aan u geleverde producten en wordt Based on Roots eigenaar van de betreffende producten.
3.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Based on Roots.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Based on Roots opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Based on Roots verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Based on Roots daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Based on Roots de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Based on Roots te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Based on Roots, dan wel tussen Based on Roots en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Based on Roots, is Based on Roots niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Based on Roots.

Artikel 8. Overmacht

8.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Based on Roots in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Based on Roots gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Based on Roots kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9. Diversen

9.1  Indien u aan Based on Roots schriftelijk opgave doet van een adres, is Based on Roots gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Based on Roots de schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2  Wanneer door Based on Roots gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Based on Roots deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Based on Roots in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Based on Roots vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Based on Roots  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Based on Roots V.O.F
Groot-Brittanniëstraat 8
6663 HT Nijmegen-Lent
Nederland
KvK nr. 58435948
BTW nr. NL 853038697B01